Funkcjonowanie obiektów GOSiR w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

Data: 23.12.2020 r., godz. 10.30    67
Zmiany w funkcjonowaniu obiektów GOSiR w Belsku Dużym w związku z okresem świąteczno- noworocznym oraz wprowadzonymi obostrzeniami w korzystaniu z infrastruktury sportowej.
W nadchodzące Święta Bożego Narodzenia hala sportowa GOSiR będzie nieczynna w dniach 24-26 grudnia 2020 roku. W niedzielę 27 grudnia hala czynna będzie w godz. 16:00 - 22:00. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemi, informujemy że w dniach od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia  2021 roku obiekty sportowe Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym będą nieczynne. 

Poniżej zapisy rozporządzenia wskazujące podmioty uprawnione do korzystania z infrastruktury sportowej - "Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć
sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)
) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub
uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we
współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
16. Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający
wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie
olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową
organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy".